“ Wij helpen onze klanten efficiënt en snel met duidelijke adviezen en – als dat nodig is – met doeltreffende rechtsbijstand in procedures.”

Bij Escamp Advocatuur kunt u rekenen op juridische deskundigheid en oog voor de persoonlijke kant van uw zaak

 

 

Escamp Advocatuur is in januari 2006 opgericht door mr. Hilal Polat en zij biedt gespecialiseerde rechtshulp aan particulieren op het gebied van het Familie- en Jeugdrecht, het Sociale Zekerheidsrecht en het Psychiatrisch patiëntenrecht. Voor deze rechtsgebieden is mr. H. Polat ook ingeschreven in het register van de Nederlandse orde van advocaten. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Mr. H. Polat is lid van de Haagse Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland.

 

Advocaat mw. mr. M.S. (Sena) Polat is per 1 januari 2021 in dienst bij Escamp Advocatuur. Mr. M.S. Polat heeft een algemene praktijk met de nadruk op het Familie- en Jeugdrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht en Aansprakelijkheidsrecht.

 

 

FAMILIERECHT

Elke zaak heeft een eigen verhaal en verdient een eigen juridische aanpak

FAMILIERECHT

Het familierecht is een omvangrijk rechtsgebied. Het zijn vaak zaken die zich in de persoonlijke en relationele sfeer afspelen. Als u gaat trouwen, samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of kinderen krijgt of adopteert, krijgt u met wettelijke regels te maken. Dat bent u zich vaak pas bewust als uw relatie eindigt en er van alles geregeld moet worden rondom de financiën en de kinderen. Daarnaast omvat het familierecht nog een breder scala aan aandachtsgebieden. Al dit soort zaken kunnen een enorme impact op uw leven hebben. U kunt bij Escamp Advocatuur terecht voor de volgende aandachtsgebieden:
Echtscheidingen, verbreking samenlevingsvormen, ontbinding geregistreerd partnerschap
Voorlopige voorziening of Kort Geding bij spoedeisende zaken
Geschillen over de omgangsregeling/zorgregeling
Vaststellen of herberekenen van de alimentatie
Afstammingskwesties; erkenning, vaststelling of ontkenning van het vaderschap
Jeugdbeschermingszaken; ondertoezichtstelling uithuisplaatsing
Boedelscheiding
Curatele, bewind en mentorschap
(Voor)naamswijzigingen

JEUGDRECHT

Soms komen minderjarigen in aanraking met het rechtssysteem

JEUGDRECHT

De behandeling van jeugdzaken vergt een aparte specialisatie. Niets is immers zo belangrijk als het welzijn van uw kind. In al dit soort zaken kan rechtsbijstand door een advocaat nuttig zijn. Escamp Advocatuur heeft hierin veel ervaring. Voor alle jeugdzaken geldt dat wij waar mogelijk proberen om de communicatie en de samenwerking tussen u en de instelling die zich bezig houdt met uw kind te verbeteren. Maar indien nodig schuwen wij gerechtelijke stappen of klachtprocedures niet.
U kunt bij ons terecht als u het niet eens bent met de ondertoezichtstelling en/of de uithuisplaatsing van uw kind. Wij staan u of uw kind bij in gerechtelijke procedures en begeleiden u waar nodig bij uw contacten met de gecertificeerde instelling of de Raad voor de Kinderbescherming.
Ook als u in een conflict terecht bent gekomen met Veilig Thuis, Jeugdbescherming of de Raad voor de kinderbescherming over uw kind kunnen wij u helpen.
Wanneer uw kind langdurig uit huis is geplaatst, kan de gecertificeerde instelling besluiten om uw ouderlijk gezag te laten beëindigen. Wij kunnen bijstaan om te proberen te voorkomen dat u uw gezag over uw kind kwijtraakt.
Wanneer u geconfronteerd wordt met een melding over uw kind bij Veilig Thuis kunt u eveneens bij ons terecht. In dit soort zaken bekijken wij samen met u of er een reden is voor de melding. Is die er, dan kunnen wij u helpen om hulpverlening voor uw gezin zo efficiënt mogelijk op gang te krijgen. Is die er niet – zeker bij anonieme meldingen komt dat geregeld voor- dan zetten wij ons met u in om de onterechte beschuldiging van kindermishandeling zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

LETSELSCHADE

Juridische bijstand bij een ongeval, letsel en schade

LETSELSCHADE

U kunt op verschillende manieren bij een ongeval betrokken raken en letselschade oplopen. De impact van een ongeval kunnen groot zijn. Hier kunnen lichamelijke, psychische en financiële gevolgen uit voortvloeien. In veel gevallen is er een aansprakelijke partij en heeft u recht op vergoeding van de schade die u als gevolg van het ongeval of medische fout ondervindt. Onze letselschade advocaat levert u bijstand terwijl u de tijd heeft om in alle rust te herstellen. U kunt bij Escamp Advocatuur terecht voor de volgende aandachtsgebieden:
Verkeersongevallen
Bedrijfsongevallen
Medische fout
Schade door kinderen of dieren

SOCIALE UITKERINGEN

Uitkering stopgezet? Afgewezen? Terugbetalen?

SOCIALE UITKERINGEN

Als de overheid rechten en plichten van burgers wil vastleggen, doet zij dat door beslissingen te nemen. Deze beslissingen worden ook wel beschikkingen of besluiten genoemd.

Als u het niet een bent met de beslissing, kunt u officieel protesteren tegen de inhoud van de beslissing. 

In veel gevallen is het mogelijk om in bezwaar te gaan bij de overheidsinstantie die het besluit genomen heeft. Mocht de overheid niet tegemoet willen komen aan de bezwaren, dan is de rechtbank de volgende stap. Daarna is hoger beroep mogelijk.   

Met onze brede ervaring op het gebied van sociale zekerheid kunnen wij u adviseren en, als het nodig is, staan wij u graag bij in deze procedures.   

 

 

 

 Uw uitkering van het UWV of de Gemeente wordt verlaagd, ingetrokken of geweigerd
U ontvangt geen Ziekengeld, WW, Bijstand of WIA maar u meent daar wel recht op te hebben
U ontvangt geen Participatiewet uitkering maar u meent daar wel recht op te hebben
U heeft een sanctie (boete, korting) op uw uitkering gekregen
Uw PGB wordt verlaagd of ingetrokken
Misschien is het UWV van mening dat u eigenlijk best kunt werken met uw medische aandoening. Of het UWV vindt dat u uw werkloosheid aan uzelf te wijten hebt.
De gemeente kan uw bijstandsuitkering beëindigen of bepalen dat de voorziening in uw woning helemaal niet nodig is.
De indicatie voor de nodige zorg valt ineens een stuk lager uit dan in vorige jaren.
Van de DUO ontvangt u een terugvordering, omdat de OV-kaart te laat werd ingediend.

" De kunst is zacht te zijn als het kan en hard te zijn als het moet"

Brede en diepgaande juridische kennis en strategisch inzicht zijn vanzelfsprekend. Maar minstens zo belangrijk is dat die leiden tot een duidelijk en praktisch bruikbaar advies - en dat ook nog binnen de afgesproken termijn en conform de overeengekomen voorwaarden. Op basis van onze jarenlange ervaring op de hier vermelde specifieke rechtsgebieden kunnen wij optimale kwaliteit bieden, door een snelle en adequate werkwijze.

Tarieven

 

Bij Escamp Advocatuur heeft u de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, weet u op voorhand met welke kosten u rekening moet houden.

 

U kunt ook kiezen voor een uurtarief. Escamp Advocatuur hanteert een scherp uurtarief. Escamp Advocatuur brengt geen kantoorkosten in rekening.

 

Uiteraard is het bij Escamp Advocatuur ook mogelijk om uw dossier op basis van gefinancierde rechtsbijstand te laten behandelen. Komt u hiervoor in aanmerking, dan zal de advocaat voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zo blijft ook voor cliënten met een kleine beurs kwalitatieve rechtshulp toegankelijk.

 

 

De eigen advocaatkosten blijven in dat geval beperkt tot de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage. Wel kunnen andere kosten ontstaan die naast de eigen bijdrage moeten worden voldaan. Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de website Raad voor rechtsbijstand.

 

 

 

'Voor degenen die een bijstandsuitkering of laag inkomen ontvangen, is het onder bepaalde voorwaarden vaak mogelijk om de eigen bijdrage en de bijkomende rechtbankkosten volledig vergoed te krijgen in het kader van bijzondere bijstand. Escamp Advocatuur helpt u bij het aanvragen van de bijzondere bijstand'.

Kantoorinformatie

Escamp Advocatuur verwelkomt u graag op onderstaand adres. Belt u eerst even om een afspraak te maken, zodat wij voor u de tijd kunnen nemen.

Lange Kleiweg 14
2288 GK Rijswijk
T 070 346 88 66
E info@escampadvocatuur.nl